Rozwązania dla zrównoważonego rozwoju w turystyce
Sustainable business solutions in tourism

 
mast graphic

Languages: English

strona główna

nasze metody pracy

najnowsze projekty

nasz zespół

mapa serwisu

Najnowsze Projekty

Uttarakhand, India © Dunira Strategy 2011

Dunira zajmuje się obecnie kilkoma projektami w Wielkiej Brytanii, Polsce i innych krajach. Do grona naszych klientów należą Foreign & Commonwealth Office [Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów], 'Prince of Wales' International Business Leaders Forum [Międzynarodowe Forum Wiodących Przedsiębiorców powołane z inicjatywy Księcia Walii] i Association of British Travel Agents [Stowarzyszenie Brytyjskich Biur Podróży], rady i komisje turystyczne, agencje rozwoju, wiodące biura podróży, organizacje charytatywne i klienci prywatni. Przedłożyliśmy także Dochodzeniom Parlamentarnym opracowania stanowiące odpowiedzi na pytania dotyczące turystyki, spraw zagranicznych i etyki publicznej.

Oto przykłady zakończonych i bieżących projektów:

Turystyka przyrodnicza
Zrównoważone systemy zależności ekonomicznych (łańcuchów dostaw)
Ocena funkcjonowania hoteli
Plany marketingowe dla miejsc docelowych
Gawędziarstwo i folklor
Edukacja konsumenta
Szkolenia dla przedstawicieli przemysłu turystycznego
Rozwiązania informatyczne (IT) dla organizatorów wycieczek
Inicjatywa Turystyki Zrównoważonej

 

Turystyka przyrodnicza
Strategia turystyczna na terenach wiejskich

Na zlecenie Scottish Enterprise, Dunira opracowała strategię marketingową dla zrównoważonego rozwoju ekoturystyki na południu Szkocji. Projekt ten objął 700 ośrodków turystycznych w tym regionie i miał na celu rozwój zintegrowanych, zapewniających zbyt produktów, na podstawie grupowania miejsc związanych ze sobą geograficznie i tematycznie, przy wykorzystaniu badań rynku konsumentów i konsultacjach z wieloma zainteresowanymi stronami. Ta strategia, biorąca pod uwagę szeroki zakres zasobów i atrakcji turystycznych, pomoże w promocji systemów ściślejszych zależności ekonomicznych między dostawcami usług turystycznych a społecznościami i środowiskami, w których funkcjonują. Tę strategię stosuje się obecnie z powodzeniem w innych krajach.

 

 

Zrównoważone łańcuchy dostaw
Przegląd praktyk stosowanych w turystyce

Pracując z innymi członkami Leeds Tourism Group, Dunira zawarła kontrakt z fundacją Travel Foundation na przeprowadzenie badań na temat inicjatyw dotyczących łańcuchów dostaw (systemów zależności ekonomicznych) w przemyśle turystycznym. Projekt miał na celu określenie najlepszych sposobów zachęcania dostawców i nabywców do prowadzenia bardziej odpowiedzialnej i przyjaznej środowisku polityki, tak, aby zminimalizować ekonomiczne, środowiskowe i społeczne negatywne oddziaływanie turystyki, szczególnie w przypadku miejsc masowo odwiedzanych przez turystów. Przegląd obejmował inicjatywy ze wszystkich poziomów systemu zależności –- od stymulowania lokalnych przedsiębiorstw poprzez lokalnych nabywców, aż po lepsze rozwiązania w gospodarce odpadami –- i powinien mieć wpływ na zasady stosowane na co dzień w przemyśle turystycznym. Następnie, korzystając z wyników tego programu badawczego, Dunira opracowała ocenę potencjalnego oddziaływania ekonomicznego rozwoju turystyki zrównoważonej na Karaibach.

 

 

Ocena funkcjonowania hoteli
Ocena narzędzi benchmarkingu (określania standardów hotelowych)

International Hotels Environment Initiative [Inicjatywa Pro-środowiskowa Hoteli Międzynarodowych] zleciła firmie Dunira wydanie opinii dotyczącej narzędzi benchmarkingu ( instrumentu określania standardów hotelowych) przeznaczonego do oceny funkcjonowania hoteli w aspekcie środowiskowym i społeczno-ekonomicznym na podstawie porównania z określonymi wskaźnikami oraz określenie możliwości wprowadzenia udoskonaleń. Ewaluacja obejmowała zaawansowaną analizę statystyczną i konsultacje z właścicielami hoteli w różnych krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie, na Karaibach i na wyspach Oceanu Spokojnego. Dla uzyskania informacji użyliśmy próbnych formularzy zgłoszeniowych, ankiet oceniających i wywiadów. Ten proces potwierdził rzetelność informacji, określając również możliwości rozwoju i doskonalenia instrumentu. Dunira, wraz z partnerami, opracowuje obecnie instrumenty zarządzania zasobami środowiska oraz wskaźniki wydajności dla programów turystycznych w kilku krajach.

 

 

Plany marketingowe dla miejsc docelowych
Opracowywanie skutecznych strategii turystycznych

Dunira realizuje obecnie zlecenia państwowych i prywatnych klientów na wykonanie analiz celowości oraz całościowych planów marketingowych i strategii kreowania wizerunku firmy (PR). Obejmują one plany rozwoju produktów w dużej grupie miejsc docelowych. Przy każdym projekcie ściśle współpracujemy z zainteresowanymi stronami posiadającymi odpowiednią wiedzę na temat lokalnych warunków. W oparciu o możliwości związane z wejściem nowych krajów do Unii Europejskiej oraz doświadczenie z organizacjami w Słowacji i w Republice Czeskiej, Dunira bada możliwości rozwoju turystyki przygranicznej poprzez kontakty z województwami małopolskim i śląskim, a także możliwości powstania transgranicznych produktów turystycznych. Ta część pracy odzwiercie doświadczenia naszego zespołu dotyczące marketingu miejsc docelowych, zarządzania turystyką oraz rozwoju zrównoważonego, czyli nie zagrażającego środowisku naturalnemu.

 

 

Gawędziarstwo i folklor
Integracja społeczności i ożywienie poprzez turystykę

Współpracując ze Scottish Storytelling Centre [Szkocki Ośrodek Gawędziarstwa] w Edynburgu, Dunira promuje wykorzystywanie gawędziarstwa i folkloru w turystyce jako sposobu na ożywienie dziedzictwa kulturalnego i zaangażowanie społeczności lokalnych w planowanie i świadczenie usług turystycznych. Może to obejmować tworzenie związków między edukacją i atrakcjami turystycznymi, oraz przyczyniać się do społecznego i ekonomicznego ożywienia społeczności poprzez turystykę.

 

 

Edukacja konsumenta
Porady dla brytyjskich turystów

Foreign & Commonwealth Office [Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów] i Travel Foundation zleciły serię projektów dotyczących informacji dla Brytyjskich turystów na temat turystyki zrównoważonej i odpowiedzialnego zachowania. W wyniku tej inicjatywy powstała pozycja Insider's Guides ['Przewodniki dla wtajemniczonych'] na temat najpopularniejszych turystycznych miejscowości. Oferty rekreacyjne zostały oparte na konsultacjach z lokalnymi mieszkańcami i ekspertami w dziedzinie turystyki. To daje nam pewność, iż treść tej publikacji jest adekwatna, zajmująca i bogata w informacje, oraz że jej format odpowiada potrzebom przemysłu turystycznego. Dunira zebrała zespół specjalistów, złożony z doświadczonych badaczy i zawodowych autorów tekstów informacyjnych i reklamowych dla uzyskania możliwie najlepszych wyników. Sam proces badawczy także przyczynił się do ustalenia ram współpracy dla stron zainteresowanych rozwojem określonych ośrodków turystycznych.

 

 

Szkolenia dla przedstawicieli przemysłu turystycznego
Społeczna odpowiedzialność w biznesie (CSR)

Dunira współpracowała z przedsiębiorstwem Tourism Concern i innymi organizacjami nad opracowaniem i przeprowadzaniem szkoleń dotyczących CSR dla przedstawicieli przemysłu turystycznego. Niektóre z tych szkoleń stanowiły część programu seminariów wspieranego przez UK Trade & Investment dla członków Association of British Travel Agents (ABTA) [Stowarzyszenie Brytyjskich Biur Podróży]. Inne szkolenia obejmują inicjatywy doskonalenia wydajności dla grup społecznych oraz seminaria na temat zarządzania przychodami i warsztaty turystyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 

Rozwiązania informatyczne (IT) dla organizatorów wycieczek
Rozwój zrządzania przychodami

Mając za sobą karierę menedżera i konsultanta dla wiodących organizatorów wycieczek, nasz dyrektor naczelny posiada szerokie doświadczenie w zakresie ważnych projektów informatycznych dotyczących podróżowania i turystyki, począwszy od powstania projektu do jego wdrożenia, z uwzględnieniem określania wymogów ekonomicznych, analizy i przeprojektowywania procesu. Jego wiedza fachowa obejmuje przede wszystkim opracowywanie i wdrażanie systemów zabezpieczania się przed ryzykiem i zarządzania przychodami dla firm turystycznych, oraz przygotowywanie szkoleń.

 

 

Inicjatywa turystyki zrównoważonej
Zrównoważony rozwój w turystyce zagranicznej

W 2001 roku została założona Sustainable Tourism Initiative (STI) [Inicjatywa Turystyki Zrównoważonej] jako forum zrzeszające wielu członków. Oprócz Dunira Strategy, w skład zespołu weszły: rząd brytyjski, organizacje pozarządowe (NGO) i organizatorzy turystyki zagranicznej. Jako część przygotowań Zjednoczonego Królestwa do World Summit on Sustainable Development [Światowy Szczyt na temat Zrównoważonego Rozwoju], który odbył się w 2002 w Johannesburgu, celem STI był rozwój zrównoważonej (bezpiecznej dla środowiska) turystyki zagranicznej. Procesem rozwoju wydajności kierowały Foreign & Commonwealth Office [Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów] oraz the Royal Institute of International Affairs [Królewski Instytut Spraw Zagranicznych] w Londynie, które zainicjowały wiele projektów pilotażowych. Praca STI jest kontynuowana, obecnie pod auspicjami Travel Foundation [Fundacja ds. Podróżwania], fundacji której członkiem-założycielem jest Dunira.

 

 

Do góry

Dunira Strategy, 33 West Preston Street, Edynburg EH8 9PY, Szkocja, UK | Tel: +44 (0) 845 370 8076 | Fax: +44 (0) 845 370 8188
EMail: info@dunira.com | © Dunira Strategy 2013